DRUNKEN KEVIN

2021년 기말 현금배당/주식배당 목록 (2022년 3월 29일자)

2022. 3. 4. 10:49

자산
반응형

 

 작년에 작성했던 배당금 관련 글이 아직도 인기가 너무 좋아서, 올해(2021년 기말배당) 것도 써본다. 올 해는 현금배당률 기준으로 정렬을 해보았다. 배당 많이 주고 성장하는 기업이 많아(내가 부자가 되어...)졌으면 좋겠다.

 

주당 배당률은 21년 연말 가격 기준이다.

 

유가증권시장/KOSPI

 코스피 배당 수익률 Top5는 효성티앤씨, 한국금융지주우, NH투자증권우, 동양생명, 금호석유우이다. 효성티앤씨를 제외하고는 증권/보험주들. 역시나 배당률이 높다.

- 3월 8일자 Top5 순위 변경 : 금호석유우 4위 등극!

- 3월 10일자 Top5 순위 변경 : 한국금융지주우 2위 등극!

 

현금배당
지급일
주식
교부일
종목코드 종목명 배당금
(일반)
배당금
(차등)
배당률
(일반-현금)
배당률
(차등-현금)
주식배당
20220405   298020 효성티앤씨 ₩50,000   9.60% 0.00% 0.0000
20220408   071055 한국투자금융지주1우 ₩6,212   9.56% 0.00% 0.0000
20220413   005945 NH투자증권1우 ₩1,100   9.44% 0.00% 0.0000
    082640 동양생명보험 ₩620   9.39% 0.00% 0.0000
    011785 금호석유화학1우 ₩10,050   9.39% 0.00% 0.0000
20220401   003547 대신증권2우 ₩1,400   9.24% 0.00% 0.0000
20220401   003545 대신증권1우 ₩1,450   9.15% 0.00% 0.0000
20220420   001120 LX인터내셔널 ₩2,300   8.70% 0.00% 0.0000
    016360 삼성증권 ₩3,800   8.46% 0.00% 0.0000
20220413   005940 NH투자증권 ₩1,050   8.40% 0.00% 0.0000
20220405   282690 동아타이어공업(신설) ₩1,000   8.13% 0.00% 0.0000
    002460 화성산업 ₩1,000   7.94% 0.00% 0.0000
20220408   071050 한국투자금융지주 ₩6,150   7.62% 0.00% 0.0000
    019440 세아특수강 ₩1,200   7.62% 0.00% 0.0000
    016610 디비금융투자 ₩500   7.60% 0.00% 0.0000
    024110 중소기업은행 ₩780   7.57% 0.00% 0.0000
    000815 삼성화재해상보험1우 ₩12,005   7.55% 0.00% 0.0000
    001430 세아베스틸 ₩1,500   7.54% 0.00% 0.0000
20220407   001275 부국증권1우 ₩1,650   7.52% 0.00% 0.0000
20220401   003540 대신증권 ₩1,400   7.51% 0.00% 0.0000
    002960 한국쉘석유 ₩19,000   7.38% 0.00% 0.0000
20220414   029780 삼성카드 ₩2,300   7.30% 0.00% 0.0000
    175330 JB금융지주 ₩599   7.17% 0.00% 0.0000
    036460 한국가스공사 ₩2,728   6.98% 0.00% 0.0000
    002990 금호건설 ₩800   6.90% 0.00% 0.0000
    267250 현대중공업지주 ₩3,700   6.89% 0.00% 0.0000
20220404   004800 효성 ₩6,500   6.86% 0.00% 0.0000
    015230 대창단조 ₩270   6.84% 0.00% 0.0000
20220411   139130 DGB금융지주 ₩630   6.72% 0.00% 0.0000
20220406   138930 BNK금융지주 ₩560   6.67% 0.00% 0.0000
20220407   001270 부국증권 ₩1,600   6.54% 0.00% 0.0000
20220408   005830 디비손해보험 ₩3,500   6.48% 0.00% 0.0000
    001500 현대차증권 ₩800   6.48% 0.00% 0.0000
20220414   00680K 미래에셋증권2우 ₩300   6.47% 0.00% 0.0000
20220408   001450 현대해상화재보험 ₩1,480   6.45% 0.00% 0.0000
    000700 유수홀딩스 ₩400   6.35% 0.00% 0.0000
    015360 예스코홀딩스 ₩2,250   6.28% 0.00% 0.0000
    030200 케이티 ₩1,910   6.24% 0.00% 0.0000
    005960 동부건설 ₩900   6.16% 0.00% 0.0000
    033780 케이티앤지 ₩4,800   6.08% 0.00% 0.0000
    011780 금호석유화학 ₩10,000   6.02% 0.00% 0.0000
20220408   030610 교보증권 ₩500 ₩100 5.97% 1.19% 0.0000
    000810 삼성화재해상보험 ₩12,000   5.94% 0.00% 0.0000
    316140 우리금융지주 ₩750   5.91% 0.00% 0.0000
20220408   078935 지에스1우 ₩2,050   5.86% 0.00% 0.0000
20220414   006805 미래에셋증권1우 ₩330   5.83% 0.00% 0.0000
20220407   001750 한양증권 ₩900   5.73% 0.00% 0.0000
20220412   086790 하나금융지주 ₩2,400   5.71% 0.00% 0.0000
20220412   003690 코리안리재보험 ₩525   5.68% 0.00% 0.0000
    003475 유안타증권1우 ₩230   5.65% 0.00% 0.0000
20220331   000480 조선내화 ₩4,500   5.56% 0.00% 0.0000
    005010 휴스틸 ₩800   5.50% 0.00% 0.0000
20220407   123890 한국자산신탁 ₩220   5.39% 0.00% 0.0000
20220302   094800 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 ₩250   5.35% 0.00% 0.0000
20220422   000215 디엘1우 ₩1,950   5.27% 0.00% 0.0000
    003465 유화증권1우 ₩140   5.20% 0.00% 0.0000
20220422   010955 S-OIL1우 ₩2,825   5.16% 0.00% 0.0000
20220408   078930 지에스 ₩2,000   5.12% 0.00% 0.0000
    161000 애경케미칼 ₩550   5.07% 0.00% 0.0000
    004990 롯데지주 ₩1,500   5.02% 0.00% 0.0000
    00088K 한화3우 ₩800   5.00% 0.00% 0.0000
    095570 에이제이네트웍스 ₩270   4.99% 0.00% 0.0000
    035000 지투알 ₩350   4.96% 0.00% 0.0000
    005810 풍산홀딩스 ₩1,400   4.95% 0.00% 0.0000
20220407   001755 한양증권1우 ₩950   4.90% 0.00% 0.0000
20220408   030210 케이티비투자증권 ₩250   4.82% 0.00% 0.0000
    003460 유화증권 ₩130   4.81% 0.00% 0.0000
    001685 대상1우 ₩810   4.72% 0.00% 0.0000
    037710 광주신세계 ₩8,500   4.70% 0.00% 0.0000
    025530 에스제이엠홀딩스 ₩175   4.69% 0.00% 0.0000
20220415   032830 삼성생명보험 ₩3,000   4.68% 0.00% 0.0000
20220329   034590 인천도시가스 ₩1,250   4.60% 0.00% 0.0000
20220331   078000 텔코웨어 ₩500   4.57% 0.00% 0.0000
    017940 E1 ₩2,200   4.56% 0.00% 0.0000
20220414   029530 신도리코 ₩1,500   4.54% 0.00% 0.0000
    003555 LG1우 ₩2,850   4.48% 0.00% 0.0000
    003470 유안타증권 ₩180   4.48% 0.00% 0.0000
20220408   000087 하이트진로2우 ₩850   4.45% 0.00% 0.0000
    000075 삼양홀딩스1우 ₩3,050   4.42% 0.00% 0.0000
    000970 한국주철관공업 ₩400   4.40% 0.00% 0.0000
    001045 씨제이1우 ₩2,350   4.37% 0.00% 0.0000
    060980 한라홀딩스 ₩2,000   4.36% 0.00% 0.0000
20220422   005389 현대자동차3우 ₩4,050   4.34% 0.00% 0.0000
    030000 제일기획 ₩990   4.33% 0.00% 0.0000
    069260 휴켐스 ₩1,000   4.32% 0.00% 0.0000
    005305 롯데칠성음료1우 ₩3,005   4.30% 0.00% 0.0000
    009970 영원무역홀딩스 ₩2,000   4.28% 0.00% 0.0000
    006125 에스케이디스커버리1우 ₩1,550   4.27% 0.00% 0.0000
20220415   204210 모두투어자기관리부동산투자회사 ₩200   4.21% 0.00% 0.0000
    227840 현대코퍼레이션홀딩스 ₩500   4.20% 0.00% 0.0000
20220421   051915 LG화학1우 ₩12,050   4.20% 0.00% 0.0000
20220406   025000 KPX케미칼 ₩2,250   4.20% 0.00% 0.0000
    102260 동성케미컬 ₩200   4.17% 0.00% 0.0000
20220422   005385 현대자동차1우 ₩4,050   4.11% 0.00% 0.0000
    001800 오리온홀딩스 ₩650   4.08% 0.00% 0.0000
20220422 20220422 003300 한일홀딩스 ₩550   4.07% 0.00% 0.0700
20220422   005387 현대자동차2우 ₩4,100   4.06% 0.00% 0.0000
    014530 극동유화 ₩160   4.05% 0.00% 0.0000
    015890 태경산업 ₩270   4.03% 0.00% 0.0000
20220422   018670 SK가스 ₩5,100   4.00% 0.00% 0.0000
20220401   272550 삼양패키징 ₩1,000   4.00% 0.00% 0.0000
20220411   105560 KB금융지주 ₩2,190   3.98% 0.00% 0.0000
    071840 롯데하이마트 ₩1,000   3.98% 0.00% 0.0000
20220405   007070 지에스리테일 ₩1,200   3.95% 0.00% 0.0000
20220420   37550K 디엘이앤씨 1우 ₩2,750   3.94% 0.00% 0.0000
    058860 케이티아이에스 ₩100   3.94% 0.00% 0.0000
20220330   016090 대현 ₩90   3.93% 0.00% 0.0000
    120115 코오롱인더스트리1우 ₩1,350   3.93% 0.00% 0.0000
20220401   010130 고려아연 ₩20,000   3.91% 0.00% 0.0000
20220415   02826K 삼성물산1우 ₩4,250   3.90% 0.00% 0.0000
20220415   001200 유진투자증권 ₩140   3.89% 0.00% 0.0000
20220328   007690 국도화학 ₩2,200   3.89% 0.00% 0.0000
20220422   267290 경동도시가스(신설) ₩875   3.87% 0.00% 0.0000
    058850 케이티씨에스 ₩100   3.87% 0.00% 0.0000
20220419   024090 디씨엠 ₩900   3.86% 0.00% 0.0000
20220405   034830 한국토지신탁 ₩100   3.84% 0.00% 0.0000
    053210 케이티스카이라이프 ₩350   3.83% 0.00% 0.0000
    011170 롯데케미칼 ₩8,300   3.82% 0.00% 0.0000
    000240 한국앤컴퍼니 ₩600   3.82% 0.00% 0.0000
20220413   002810 삼영무역 ₩550   3.81% 0.00% 0.0000
20220408   055550 신한금융지주회사 ₩1,400   3.80% 0.00% 0.0000
    057050 현대홈쇼핑 ₩2,400   3.79% 0.00% 0.0000
20220407   009680 모토닉 ₩400   3.77% 0.00% 0.0000
    002920 유성기업 ₩120   3.76% 0.00% 0.0000
    004970 신라교역 ₩500   3.73% 0.00% 0.0000
20220412   010960 삼호개발 ₩190   3.73% 0.00% 0.0000
20220411   008060 대덕 ₩300   3.72% 0.00% 0.0000
    000650 천일고속 ₩2,500   3.71% 0.00% 0.0000
20220408   053690 한미글로벌건축사사무소 ₩450   3.70% 0.00% 0.0000
    039570 에이치디씨랩스 ₩450   3.69% 0.00% 0.0000
20220408   000140 하이트진로홀딩스 ₩450   3.69% 0.00% 0.0000
20220422   306200 세아제강(신설) ₩3,500   3.66% 0.00% 0.0000
20220330   002150 도화엔지니어링 ₩280   3.66% 0.00% 0.0000
    000270 기아 ₩3,000   3.65% 0.00% 0.0000
20220401   001790 대한제당 ₩110   3.64% 0.00% 0.0000
    234080 제이더블유생명과학 ₩500   3.61% 0.00% 0.0000
20220401   001795 대한제당1우 ₩115   3.61% 0.00% 0.0000
20220408   006390 한일현대시멘트 ₩1,200   3.60% 0.00% 0.0000
    011760 현대코퍼레이션 ₩600   3.57% 0.00% 0.0000
    348950 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 ₩190   3.56% 0.00% 0.0000
    047050 포스코인터내셔널 ₩800   3.56% 0.00% 0.0000
20220407   092230 KPX홀딩스 ₩2,250   3.54% 0.00% 0.0000
    000320 노루홀딩스 ₩450   3.53% 0.00% 0.0000
20220415   028260 삼성물산 ₩4,200   3.53% 0.00% 0.0000
20220422   079980 휴비스 ₩300   3.49% 0.00% 0.0000
    093050 LF ₩600   3.48% 0.00% 0.0000
20220414   006800 미래에셋증권 ₩300   3.47% 0.00% 0.0000
    003550 LG ₩2,800   3.46% 0.00% 0.0000
20220415   002600 조흥 ₩6,500   3.46% 0.00% 0.0000
20220331   007590 동방아그로 ₩250   3.44% 0.00% 0.0000
    005950 이수화학 ₩500   3.44% 0.00% 0.0000
    001680 대상 ₩800   3.43% 0.00% 0.0000
20220422   023150 MH에탄올 ₩350   3.43% 0.00% 0.0000
    28513K SK케미칼 1우 ₩3,050   3.43% 0.00% 0.0000
20220331   088260 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 ₩204   3.42% 0.00% 0.0000
20220415   012750 에스원 ₩2,500   3.38% 0.00% 0.0000
    004150 한솔홀딩스 ₩120   3.38% 0.00% 0.0000
    016450 한세예스24홀딩스 ₩250   3.37% 0.00% 0.0000
20220428   002355 넥센타이어1우 ₩110   3.37% 0.00% 0.0000
    010770 평화홀딩스 ₩150   3.36% 0.00% 0.0000
20220412   010100 한국프랜지공업 ₩90   3.36% 0.00% 0.0000
    009770 삼정펄프 ₩1,000   3.33% 0.00% 0.0000
20220415   009410 태영건설 ₩350   3.33% 0.00% 0.0000
20220316   023000 삼원강재 ₩105   3.32% 0.00% 0.0000
20220408   004690 삼천리 ₩3,000   3.30% 0.00% 0.0000
20220408   006360 지에스건설 ₩1,300   3.28% 0.00% 0.0000
20220406   100250 진양홀딩스 ₩120   3.27% 0.00% 0.0000
    039490 키움증권 ₩3,500   3.27% 0.00% 0.0000
    00499K 롯데지주1우 ₩1,550   3.27% 0.00% 0.0000
20220408   000145 하이트진로홀딩스1우 ₩500   3.27% 0.00% 0.0000
20220422   010950 S-OIL ₩2,800   3.27% 0.00% 0.0000
    00104K 씨제이4우 ₩2,300   3.26% 0.00% 0.0000
    006120 에스케이디스커버리 ₩1,500   3.23% 0.00% 0.0000
20220415   104700 한국철강 ₩250   3.23% 0.00% 0.0000
    023530 롯데쇼핑 ₩2,800   3.21% 0.00% 0.0000
    103140 풍산 ₩1,000   3.21% 0.00% 0.0000
20220408   145995 삼양사1우 ₩1,300   3.19% 0.00% 0.0000
20220408   005090 에스지씨에너지 ₩1,500   3.17% 0.00% 0.0000
20220425   003650 미창석유공업 ₩2,500   3.16% 0.00% 0.0000
    005725 넥센1우 ₩105   3.15% 0.00% 0.0000
20220415   003530 한화투자증권 ₩200   3.13% 0.00% 0.0000
20220428   009160 심팩 ₩200   3.12% 0.00% 0.0000
20220422   000210 디엘 ₩1,900   3.12% 0.00% 0.0000
    051600 한전KPS ₩1,199   3.11% 0.00% 0.0000
    001560 제일연마공업 ₩270   3.10% 0.00% 0.0000
    006060 화승인더스트리 ₩188   3.08% 0.00% 0.0000
20220411   016800 퍼시스 ₩1,100   3.07% 0.00% 0.0000
20220415   004000 롯데정밀화학 ₩2,300   3.07% 0.00% 0.0000
    123700 에스제이엠 ₩150   3.06% 0.00% 0.0000
    000070 삼양홀딩스 ₩3,000   3.05% 0.00% 0.0000
20220418   005500 삼진제약 ₩800   3.04% 0.00% 0.0000
    229640 엘에스전선아시아 ₩240   3.03% 0.00% 0.0000
20220422   003080 성보화학 ₩120   3.02% 0.00% 0.0000
    03473K SK1우 ₩6,550   2.98% 0.00% 0.0000
    213500 한솔제지 ₩400   2.96% 0.00% 0.0000
20220420   267270 현대건설기계 ₩1,200   2.96% 0.00% 0.0000
20220415   044450 케이에스에스해운 ₩350   2.95% 0.00% 0.0000
    241560 두산밥캣 ₩1,200   2.94% 0.00% 0.0000
20220422   000850 화천기공 ₩1,000   2.92% 0.00% 0.0000
20220415   009415 태영건설1우 ₩355   2.91% 0.00% 0.0000
20220411   00806K 대덕1우 ₩305   2.90% 0.00% 0.0000
    002270 롯데푸드 ₩10,000   2.90% 0.00% 0.0000
    002025 코오롱1우 ₩600   2.88% 0.00% 0.0000
20220405   009580 무림피앤피 ₩125   2.88% 0.00% 0.0000
20220324   330590 롯데위탁관리부동산투자회사 ₩160   2.88% 0.00% 0.0000
    129260 인터지스 ₩100   2.87% 0.00% 0.0000
20220422   017670 SK텔레콤 ₩1,660   2.87% 0.00% 0.0000
    002100 경농 ₩350   2.86% 0.00% 0.0000
    004365 세방1우 ₩205   2.85% 0.00% 0.0000
    097955 씨제이제일제당1우 ₩5,050   2.85% 0.00% 0.0000
    145270 케이탑자기관리부동산투자회사 ₩40   2.84% 0.00% 0.0400
20220414   095720 웅진씽크빅 ₩90   2.83% 0.00% 0.0000
20220408 20220408 140910 에이자기관리부동산투자회사 ₩250   2.83% 0.00% 0.0600
    100220 비상교육 ₩220   2.82% 0.00% 0.0000
20220405   003200 일신방직 ₩3,000   2.80% 0.00% 0.0000
20220308   003570 에스앤티중공업 ₩250   2.79% 0.00% 0.0000
20220418   081660 휠라홀딩스 ₩1,000   2.79% 0.00% 0.0000
    001880 디엘건설 ₩750   2.76% 0.00% 0.0000
    267850 아시아나아이디티 ₩500   2.76% 0.00% 0.0000
    001040 씨제이 ₩2,300   2.76% 0.00% 0.0000
    033920 무학 ₩230   2.75% 0.00% 0.0000
20220415   001940 KISCO홀딩스 ₩400   2.75% 0.00% 0.0000
20220422   002200 한국수출포장공업 ₩700   2.75% 0.00% 0.0000
    002450 삼익악기 ₩50   2.74% 0.00% 0.0000
    002995 금호건설1우 ₩850   2.74% 0.00% 0.0000
20220421   015860 일진홀딩스 ₩150   2.74% 0.00% 0.0000
    117580 대성에너지 ₩250   2.73% 0.00% 0.0000
    001520 동양 ₩40   2.73% 0.00% 0.0000
    264900 크라운제과(신설) ₩250   2.72% 0.00% 0.0000
20220404   010780 아이에스동서 ₩1,200   2.71% 0.00% 0.0000
20220411   002870 신풍제지 ₩60   2.71% 0.00% 0.0000
20220228   088980 맥쿼리한국인프라투융자회사 ₩380   2.70% 0.00% 0.0000
20220422   002795 아모레퍼시픽그룹1우 ₩455   2.69% 0.00% 0.0000
20220408   004890 동일산업 ₩4,000   2.68% 0.00% 0.0000
20220323   000430 대원강업 ₩100   2.68% 0.00% 0.0000
    006260 LS ₩1,450   2.68% 0.00% 0.0000
20220408   000080 하이트진로 ₩800   2.65% 0.00% 0.0000
    034220 LG디스플레이 ₩650   2.64% 0.00% 0.0000
    072710 농심홀딩스 ₩2,000   2.64% 0.00% 0.0000
    023590 다우기술 ₩600   2.63% 0.00% 0.0000
20220408   005180 빙그레 ₩1,400   2.63% 0.00% 0.0000
20220415   005680 삼영전자공업 ₩300   2.63% 0.00% 0.0000
20220422   058650 세아홀딩스 ₩2,750   2.63% 0.00% 0.0000
    096760 제이더블유홀딩스 ₩90   2.62% 0.00% 0.0000
    294870 에이치디씨현대산업개발 ₩600   2.62% 0.00% 0.0000
    034730 SK ₩6,500   2.59% 0.00% 0.0000
20220415   032640 LG유플러스 ₩350   2.57% 0.00% 0.0000
20220415   084010 대한제강 ₩400   2.57% 0.00% 0.0000
20220408   300720 한일시멘트(신설) ₩540   2.57% 0.00% 0.0000
    000155 두산1우 ₩2,050   2.56% 0.00% 0.0000
20220406   075180 새론오토모티브 ₩140   2.55% 0.00% 0.0000
    075580 세진중공업 ₩150   2.54% 0.00% 0.0000
    293480 하나제약 ₩510   2.53% 0.00% 0.0000
20220311   350520 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 ₩132   2.53% 0.00% 0.0000
20220422   210980 에스케이디앤디 ₩800   2.52% 0.00% 0.0000
20220408   001230 동국제강 ₩400   2.52% 0.00% 0.0000
    032560 황금에스티 ₩200   2.51% 0.00% 0.0000
    101530 해태제과식품 ₩200   2.51% 0.00% 0.0000
    085620 미래에셋생명보험 ₩100   2.50% 0.00% 0.0000
    192650 드림텍 ₩300   2.48% 0.00% 0.0000
    077500 유니퀘스트 ₩300   2.48% 0.00% 0.0000
20220422   084690 대상홀딩스 ₩240   2.47% 0.00% 0.0000
    111110 호전실업 ₩250   2.46% 0.00% 0.0000
    013580 계룡건설산업 ₩800   2.45% 0.00% 0.0000
    005440 현대그린푸드 ₩210   2.45% 0.00% 0.0000
20220421   034300 신세계건설 ₩850   2.45% 0.00% 0.0000
    004020 현대제철 ₩1,000   2.44% 0.00% 0.0000
    214320 이노션 ₩1,350   2.44% 0.00% 0.0000
    004255 엔피씨1우 ₩105   2.43% 0.00% 0.0000
    003480 한진중공업홀딩스 ₩100   2.40% 0.00% 0.0000
    012630 에이치디씨 ₩250   2.39% 0.00% 0.0000
    001740 SK네트웍스 ₩120   2.39% 0.00% 0.0000
    000880 한화 ₩750   2.39% 0.00% 0.0000
    005965 동부건설1우 ₩950   2.36% 0.00% 0.0000
    089860 롯데렌탈(주) ₩900   2.36% 0.00% 0.0000
    089470 HDC현대EP ₩140   2.35% 0.00% 0.0000
    034310 NICE홀딩스 ₩375   2.34% 0.00% 0.0000
20220412   002030 아세아 ₩3,000   2.34% 0.00% 0.0000
    344820 케이씨씨글라스 ₩1,400   2.34% 0.00% 0.0000
    011330 유니켐 ₩30   2.33% 0.00% 0.0000
20220413   210540 디와이파워 ₩300   2.32% 0.00% 0.0000
20220422   006880 신송홀딩스 ₩120   2.31% 0.00% 0.0000
20220413   111770 영원무역 ₩1,000   2.29% 0.00% 0.0000
20220420   004380 삼익THK ₩300   2.29% 0.00% 0.0000
    105630 한세실업 ₩500   2.28% 0.00% 0.0000
    003010 혜인 ₩130   2.28% 0.00% 0.0000
20220310   036530 에스앤티홀딩스 ₩400   2.27% 0.00% 0.0000
20220420   375500 디엘이앤씨 ₩2,700   2.27% 0.00% 0.0000
    137310 에스디바이오센서 ₩1,266   2.26% 0.00% 0.0000
20220422   086280 현대글로비스 ₩3,800   2.26% 0.00% 0.0000
20220419   014440 영보화학 ₩100   2.26% 0.00% 0.0000
20220308   026960 동서 ₩700   2.26% 0.00% 0.0000
    005300 롯데칠성음료 ₩3,000   2.25% 0.00% 0.0000
    011200 에이치엠엠 ₩600   2.23% 0.00% 0.0000
    004960 한신공영 ₩350   2.23% 0.00% 0.0000
20220406   008260 엔아이스틸 ₩75   2.22% 0.00% 0.0000
20220412   010050 우리종합금융 ₩20   2.22% 0.00% 0.0000
20220405   010640 진양폴리우레탄 ₩150   2.21% 0.00% 0.0000
    006040 동원산업 ₩5,000   2.20% 0.00% 0.0000
    381970 케이카 ₩750   2.20% 0.00% 0.0000
    005720 넥센 ₩100   2.19% 0.00% 0.0000
20220331   019685 대교 1우 ₩60   2.19% 0.00% 0.0000
    014580 태경비케이 ₩110   2.17% 0.00% 0.0000
    005360 모나미 ₩100   2.16% 0.00% 0.0000
20220415   317400 자이에스앤디(주) ₩200   2.16% 0.00% 0.0000
20220308   100840 에스앤티에너지 ₩400   2.16% 0.00% 0.0000
    002170 삼양통상 ₩1,250   2.16% 0.00% 0.0000
    006090 사조오양 ₩200   2.14% 0.00% 0.0000
20220422   084695 대상홀딩스1우 ₩250   2.14% 0.00% 0.0000
20220415   003160 디아이 ₩200   2.14% 0.00% 0.0000
20220422   126560 현대퓨처넷 ₩90   2.14% 0.00% 0.0000
    200880 서연이화 ₩150   2.13% 0.00% 0.0000
20220308   064960 에스앤티모티브 ₩1,000   2.13% 0.00% 0.0000
    012320 경동인베스트 ₩750   2.12% 0.00% 0.0000
20220408   005610 에스피씨삼립 ₩1,500 ₩1,000 2.12% 1.41% 0.0000
    027410 비지에프 ₩110   2.08% 0.00% 0.0000
    000885 한화1우 ₩800   2.07% 0.00% 0.0000
    282330 비지에프리테일(신설) ₩3,000   2.06% 0.00% 0.0000
    041650 상신브레이크 ₩80   2.06% 0.00% 0.0000
    071320 한국지역난방공사 ₩797   2.06% 0.00% 0.0000
20220415   009155 삼성전기1우 ₩2,150   2.05% 0.00% 0.0000
20220329   400760 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 ₩106   2.04% 0.00% 0.0000
20220413   034120 에스비에스 ₩1,000   2.03% 0.00% 0.0000
    285130 SK케미칼 ₩3,000   2.01% 0.00% 0.0000
    000860 강남제비스코 ₩500   2.00% 0.00% 0.0000
20220408   145990 삼양사 ₩1,250   1.99% 0.00% 0.0000
20220411   35320K 대덕전자 1우 ₩305   1.99% 0.00% 0.0000
    002320 한진 ₩600   1.99% 0.00% 0.0000
    26490K 크라운제과(신설)1우 ₩252   1.99% 0.00% 0.0000
20220422   00279K 아모레퍼시픽그룹 3우 ₩667   1.99% 0.00% 0.0000
20220415   037560 엘지헬로비전 ₩110   1.98% 0.00% 0.0000
20220421   178920 피아이첨단소재 ₩1,090   1.98% 0.00% 0.0000
20220406   008420 문배철강 ₩75   1.96% 0.00% 0.0000
    103590 일진전기 ₩100   1.96% 0.00% 0.0000
20220405   051905 LG생활건강1우 ₩12,050   1.96% 0.00% 0.0000
20220421   051910 LG화학 ₩12,000   1.95% 0.00% 0.0000
    000157 두산2우 ₩2,000   1.95% 0.00% 0.0000
20220331   008560 메리츠증권 ₩100   1.94% 0.00% 0.0000
    017800 현대엘리베이터 ₩800   1.94% 0.00% 0.0000
20220421   014825 동원시스템즈1우 ₩650   1.94% 0.00% 0.0000
    286940 롯데정보통신 ₩700   1.94% 0.00% 0.0000
20220408   010060 오씨아이 ₩2,000   1.92% 0.00% 0.0000
20220422   005380 현대자동차 ₩4,000   1.91% 0.00% 0.0000
20220321   006650 대한유화 ₩3,500   1.91% 0.00% 0.0000
20220408   028100 동아지질 ₩350   1.91% 0.00% 0.0000
    044820 코스맥스비티아이 ₩260   1.91% 0.00% 0.0000
20220415   002380 케이씨씨 ₩6,000   1.90% 0.00% 0.0000
20220415   003535 한화투자증권1우 ₩250   1.88% 0.00% 0.0000
20220331   194370 제이에스코퍼레이션 ₩400   1.87% 0.00% 0.0000
20220404   002220 한일철강 ₩50   1.87% 0.00% 0.0000
    016740 두올 ₩80   1.85% 0.00% 0.0000
    014790 한라 ₩100   1.85% 0.00% 0.0000
    028670 팬오션 ₩100   1.85% 0.00% 0.0000
20220405   000060 메리츠화재해상보험 ₩620   1.85% 0.00% 0.0000
    134380 미원화학 ₩1,500   1.85% 0.00% 0.0000
    090350 노루페인트 ₩275   1.85% 0.00% 0.0000
20220412   183190 아세아시멘트 ₩2,250   1.84% 0.00% 0.0000
20220413   013570 디와이 ₩120   1.83% 0.00% 0.0000
    008730 율촌화학 ₩500   1.83% 0.00% 0.0000
    120110 코오롱인더스트리 ₩1,300   1.83% 0.00% 0.0000
20220408   001630 종근당홀딩스 ₩1,400   1.83% 0.00% 0.0000
20220418   005490 포스코홀딩스 ₩5,000   1.82% 0.00% 0.0000
20220420   058430 포스코강판 ₩1,000   1.82% 0.00% 0.0000
    339770 교촌에프앤비 ₩300   1.81% 0.00% 0.0000
20220419   049770 동원에프앤비 ₩3,500   1.80% 0.00% 0.0000
    010120 엘에스일렉트릭 ₩1,000   1.79% 0.00% 0.0000
20220405   003780 진양산업 ₩150   1.79% 0.00% 0.0000
20220412   006890 태경케미컬 ₩220   1.78% 0.00% 0.0000
20220330   404990 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 ₩89   1.78% 0.00% 0.0000
20220404   005750 대림비앤코 ₩130   1.77% 0.00% 0.0000
20220407   000500 가온전선 ₩420   1.76% 0.00% 0.0000
    161390 한국타이어앤테크놀로지 ₩700   1.76% 0.00% 0.0000
    026940 부국철강 ₩75   1.76% 0.00% 0.0000
    007310 오뚜기 ₩8,000   1.75% 0.00% 0.0000
    079550 엘아이지넥스원 ₩1,200   1.75% 0.00% 0.0000
20220427   008250 이건산업 ₩200   1.75% 0.00% 0.0000
20220415   004450 삼화왕관 ₩750   1.72% 0.00% 0.0000
    009270 신원 ₩50   1.71% 0.00% 0.0000
20220415   002310 아세아제지 ₩900   1.71% 0.00% 0.0000
20220422   003030 세아제강지주 ₩1,750   1.70% 0.00% 0.0000
    000150 두산 ₩2,000   1.69% 0.00% 0.0000
    244920 에이플러스에셋어드바이저 ₩150   1.69% 0.00% 0.0000
20220408   014830 유니드 ₩1,700   1.69% 0.00% 0.0000
    020000 한섬 ₩600   1.69% 0.00% 0.0000
20220413   016580 환인제약 ₩300   1.69% 0.00% 0.0000
    021240 코웨이주식회사 ₩1,250   1.68% 0.00% 0.0000
20220404   298050 효성첨단소재 ₩10,000   1.68% 0.00% 0.0000
20220408   009240 한샘 ₩1,550   1.67% 0.00% 0.0000
    004360 세방 ₩200   1.67% 0.00% 0.0000
    002020 코오롱 ₩550   1.66% 0.00% 0.0000
20220413   000910 유니온 ₩125   1.66% 0.00% 0.0000
    012800 대창 ₩30   1.65% 0.00% 0.0000
20220411   006220 제주은행 ₩100   1.63% 0.00% 0.0000
    036580 팜스코 ₩100   1.63% 0.00% 0.0000
    001390 케이지케미칼 ₩500   1.63% 0.00% 0.0000
    130660 한전산업개발 ₩198   1.62% 0.00% 0.0000
20220408   083420 그린케미칼 ₩150   1.62% 0.00% 0.0000
20220411   001130 대한제분 ₩2,500   1.62% 0.00% 0.0000
    005850 에스엘 ₩500   1.60% 0.00% 0.0000
    002820 선앤엘 ₩80   1.60% 0.00% 0.0000
20220324   042700 한미반도체 ₩600   1.59% 0.00% 0.0000
    009440 케이씨그린홀딩스 ₩70   1.56% 0.00% 0.0000
    002710 티씨씨스틸 ₩150   1.55% 0.00% 0.0000
20220418   002240 고려제강 ₩300   1.54% 0.00% 0.0000
20220428   002350 넥센타이어 ₩105   1.54% 0.00% 0.0000
    002390 한독 ₩350   1.54% 0.00% 0.0000
    017900 광전자 ₩50   1.53% 0.00% 0.0000
    018260 삼성에스디에스 ₩2,400   1.53% 0.00% 0.0000
20220401   000670 영풍 ₩10,000   1.53% 0.00% 0.0000
20220401   009180 한솔로지스틱스 ₩60   1.53% 0.00% 0.0000
20220421   001510 SK증권 ₩15   1.50% 0.00% 0.0000
20220405   094280 효성ITX ₩300   1.50% 0.00% 0.0000
20220408   005250 녹십자홀딩스 ₩400   1.47% 0.00% 0.0000
    069960 현대백화점 ₩1,100   1.46% 0.00% 0.0000
    016590 신대양제지 ₩1,250   1.46% 0.00% 0.0000
20220406   012450 한화에어로스페이스 ₩700   1.46% 0.00% 0.0000
20220415   024070 위스컴 ₩50   1.45% 0.00% 0.0000
20220412   071090 하이스틸 ₩40   1.45% 0.00% 0.0000
    003410 쌍용씨앤이 ₩110   1.43% 0.00% 0.0000
    001060 제이더블유중외제약 ₩325   1.43% 0.00% 0.0000
    004985 성신양회1우 ₩250   1.42% 0.00% 0.0000
    088790 진도 ₩40   1.42% 0.00% 0.0000
20220408   011500 한농화성 ₩230   1.41% 0.00% 0.0000
    010400 우진아이엔에스 ₩100   1.40% 0.00% 0.0000
    122900 아이마켓코리아 ₩150   1.40% 0.00% 0.0000
    023350 한국종합기술 ₩100   1.40% 0.00% 0.0000
20220418   170900 동아에스티 ₩1,000   1.40% 0.00% 0.0000
    017960 한국카본 ₩150   1.40% 0.00% 0.0000
20220405   007340 디티알오토모티브 ₩1,000   1.39% 0.00% 0.0000
20220412   025820 이구산업 ₩50   1.38% 0.00% 0.0000
20220408   002140 고려산업 ₩40   1.37% 0.00% 0.0000
    066575 LG전자1우 ₩900   1.37% 0.00% 0.0000
    120030 조선선재 ₩1,500   1.37% 0.00% 0.0000
    023810 인팩 ₩180   1.37% 0.00% 0.0000
20220422   000720 현대건설 ₩600   1.35% 0.00% 0.0000
    013870 지엠비코리아 ₩80   1.35% 0.00% 0.0000
20220419   009290 광동제약 ₩100   1.35% 0.00% 0.0000
    090435 아모레퍼시픽1우 ₩985   1.35% 0.00% 0.0000
    000220 유유제약 ₩105   1.34% 0.00% 0.0000
    280360 롯데제과(신설) ₩1,600   1.33% 0.00% 0.0000
20220415   003070 코오롱글로벌 ₩300   1.33% 0.00% 0.0000
    090355 노루페인트1우 ₩280   1.33% 0.00% 0.0000
    139480 이마트 ₩2,000   1.32% 0.00% 0.0000
    081000 일진다이아몬드 ₩400   1.32% 0.00% 0.0000
    029460 케이씨 ₩300   1.31% 0.00% 0.0000
20220426   005820 원림 ₩250   1.30% 0.00% 0.0000
    097950 씨제이제일제당 ₩5,000   1.29% 0.00% 0.0000
20220331   019680 대교 ₩50   1.28% 0.00% 0.0000
20220408   014280 금강공업 ₩100   1.28% 0.00% 0.0000
20220421   005800 신영와코루 ₩1,500   1.27% 0.00% 0.0000
20220422   204320 만도 ₩800   1.26% 0.00% 0.0000
20220408   035510 신세계아이앤씨 ₩2,500   1.26% 0.00% 0.0000
20220420   010420 한솔PNS ₩25   1.26% 0.00% 0.0000
20220425   004370 농심 ₩4,000   1.26% 0.00% 0.0000
    024720 한국콜마홀딩스 ₩245   1.25% 0.00% 0.0000
    003220 대원제약 ₩200   1.24% 0.00% 0.0000
    011700 한신기계공업 ₩45   1.24% 0.00% 0.0000
    000020 동화약품 ₩180   1.23% 0.00% 0.0000
20220422   108675 LX하우시스1우 ₩350   1.23% 0.00% 0.0000
    195870 해성디에스 ₩600   1.23% 0.00% 0.0000
    013520 화승코퍼레이션 ₩25   1.22% 0.00% 0.0000
20220411   035150 백산 ₩100   1.22% 0.00% 0.0000
20220412   105840 우진 ₩100   1.21% 0.00% 0.0000
20220415   192080 더블유게임즈 ₩700   1.21% 0.00% 0.0000
    000325 노루홀딩스1우 ₩455   1.21% 0.00% 0.0000
    004980 성신양회 ₩200   1.21% 0.00% 0.0000
20220411   353200 대덕전자 ₩300   1.20% 0.00% 0.0000
    003960 사조대림 ₩300   1.19% 0.00% 0.0000
20220420   025750 한솔홈데코 ₩20   1.19% 0.00% 0.0000
    002700 신일전자 ₩25   1.18% 0.00% 0.0000
    004170 신세계 ₩3,000   1.18% 0.00% 0.0000
    012330 현대모비스 ₩3,000   1.18% 0.00% 0.0000
    000660 에스케이하이닉스 ₩1,540   1.18% 0.00% 0.0000
20220421   014820 동원시스템즈 ₩600   1.17% 0.00% 0.0000
    005740 크라운해태홀딩스 ₩100   1.17% 0.00% 0.0000
20220415   003075 코오롱글로벌1우 ₩350   1.16% 0.00% 0.0000
20220412   033530 세종공업 ₩100   1.15% 0.00% 0.0000
    019180 티에이치엔 ₩50   1.14% 0.00% 0.0000
20220401   011280 태림포장 ₩50   1.14% 0.00% 0.0000
    004910 조광페인트 ₩100   1.14% 0.00% 0.0000
20220329   395400 에스케이위탁관리부동산투자회사 ₩70   1.14% 0.00% 0.0000
    000225 유유제약1우 ₩110   1.14% 0.00% 0.0000
    001525 동양1우 ₩90   1.13% 0.00% 0.0000
    002900 티와이엠 ₩20   1.13% 0.00% 0.0000
20220401   008490 서흥 ₩500   1.13% 0.00% 0.0000
    226320 잇츠한불 ₩200   1.13% 0.00% 0.0000
    138490 코오롱플라스틱 ₩145   1.12% 0.00% 0.0000
    013890 지누스 ₩850   1.10% 0.00% 0.0000
    047400 유니온머티리얼 ₩35   1.10% 0.00% 0.0000
    049800 우진플라임 ₩50   1.09% 0.00% 0.0000
20220405   051900 LG생활건강 ₩12,000   1.09% 0.00% 0.0000
20220419   000390 삼화페인트공업 ₩100   1.08% 0.00% 0.0000
20220422   014710 사조씨푸드 ₩60   1.08% 0.00% 0.0000
20220415   009150 삼성전기 ₩2,100   1.06% 0.00% 0.0000
    163560 동일고무벨트 ₩80   1.06% 0.00% 0.0000
20220420   003230 삼양식품 ₩1,000   1.05% 0.00% 0.0000
20220421   018250 애경산업 ₩200   1.05% 0.00% 0.0000
20220406   017390 서울도시가스 ₩1,750   1.04% 0.00% 0.0000
20220420   006840 에이케이홀딩스 ₩200   1.04% 0.00% 0.0000
    161890 한국콜마 ₩415   1.03% 0.00% 0.0000
20220422   031430 신세계인터내셔날 ₩1,500   1.03% 0.00% 0.0000
    001065 제이더블유중외제약1우 ₩350   1.03% 0.00% 0.0000
    002360 SH에너지화학 ₩10   1.03% 0.00% 0.0000
    026890 스틱인베스트먼트 ₩150   1.02% 0.00% 0.0000
20220413   003120 일성신약 ₩750   1.02% 0.00% 0.0000
20220422   002790 아모레퍼시픽그룹 ₩450   1.01% 0.00% 0.0000
    067830 세이브존아이앤씨 ₩30   1.01% 0.00% 0.0000
20220405   009200 무림페이퍼 ₩25   1.00% 0.00% 0.0000
20220407   272210 한화시스템 ₩160   1.00% 0.00% 0.0000
    010040 한국내화 ₩35   0.99% 0.00% 0.0000
20220425   023800 인지컨트롤스 ₩150   0.98% 0.00% 0.0000
20220422   009470 삼화전기 ₩300   0.98% 0.00% 0.0000
20220421   009460 한창제지 ₩20   0.98% 0.00% 0.0000
20220422   004090 한국석유공업 ₩110   0.97% 0.00% 0.0000
20220419   001340 백광산업 ₩50   0.97% 0.00% 0.0000
20220415   009070 케이씨티시 ₩60   0.96% 0.00% 0.0000
    000520 삼일제약 ₩80   0.96% 0.00% 0.0000
    092780 동양피스톤 ₩60   0.95% 0.00% 0.0000
    004250 엔피씨 ₩100   0.95% 0.00% 0.0000
    001527 동양2우 ₩150   0.95% 0.00% 0.0000
    001420 태원물산 ₩55   0.95% 0.00% 0.0000
    016380 케이지동부제철 주식회사 ₩100   0.94% 0.00% 0.0000
    004430 송원산업 ₩200   0.93% 0.00% 0.0000
    006280 녹십자 ₩2,000   0.92% 0.00% 0.0000
    031440 신세계푸드 ₩750   0.92% 0.00% 0.0000
    281820 케이씨텍 ₩220   0.91% 0.00% 0.0000
    112610 씨에스윈드 ₩600   0.91% 0.00% 0.0000
    036570 엔씨소프트 ₩5,860   0.91% 0.00% 0.0000
    000050 경방 ₩125   0.91% 0.00% 0.0000
20220408   185750 종근당 ₩1,000   0.90% 0.00% 0.0000
20220422   000725 현대건설1우 ₩650   0.88% 0.00% 0.0000
    011210 현대위아 ₩700   0.88% 0.00% 0.0000
    155660 디에스알 ₩50   0.87% 0.00% 0.0000
    000640 동아쏘시오홀딩스 ₩1,000   0.87% 0.00% 0.0000
    136490 선진 ₩100   0.87% 0.00% 0.0000
20220331   097520 엠씨넥스 ₩500   0.87% 0.00% 0.0000
20220415   055490 테이팩스 ₩700   0.86% 0.00% 0.0000
20220415   006370 대구백화점 ₩100   0.86% 0.00% 0.0000
    012200 계양전기 ₩35   0.86% 0.00% 0.0000
20220408   014285 금강공업1우 ₩110   0.85% 0.00% 0.0000
    069730 디에스알제강 ₩40   0.85% 0.00% 0.0000
    010690 화신 ₩70   0.84% 0.00% 0.0000
20220422   001465 BYC1우 ₩1,550   0.84% 0.00% 0.0000
20220422   001820 삼화콘덴서공업 ₩500   0.83% 0.00% 0.0000
    011070 LG이노텍 ₩3,000   0.82% 0.00% 0.0000
20220408   009450 경동나비엔 ₩450   0.82% 0.00% 0.0000
    005745 크라운해태홀딩스1우 ₩105   0.82% 0.00% 0.0000
    007860 서연 ₩100   0.81% 0.00% 0.0000
    004270 남성 ₩25   0.80% 0.00% 0.0000
20220408   005257 녹십자홀딩스2우 ₩400   0.79% 0.00% 0.0000
    000490 대동 ₩80   0.79% 0.00% 0.0000
    004490 세방전지 ₩600   0.79% 0.00% 0.0000
20220422   007575 일양약품1우 ₩225   0.78% 0.00% 0.0000
20220411   033270 한국유나이티드제약 ₩370   0.78% 0.00% 0.0000
    000590 씨에스홀딩스 ₩500   0.78% 0.00% 0.0000
20220419   003000 부광약품 ₩100   0.78% 0.00% 0.0000
    021050 서원 ₩15   0.77% 0.00% 0.0000
20220415   004080 신흥 ₩120   0.74% 0.00% 0.0000
20220415   006110 삼아알미늄 ₩200   0.74% 0.00% 0.0000
    271560 오리온(신설) ₩750   0.72% 0.00% 0.0000
20220331 20220418 001530 디아이동일 ₩2,000   0.72% 0.00% 0.0250