DRUNKEN KEVIN

쾰른 대성당 Kölner Dom

2014.05.15 23:50

방랑/2014 스페인,독일,인도


볼프스부르크의 아우토스타트 포스팅을 예고했지만,

방대한 양으로... 쉬어가는 페이지!


원래는 뒤셀도르프에 숙소를 잡으려고 했으나..

유럽에 무슨 행사가 있어서 대부분의 숙소가 만실!


차로 30~40분 떨어져 있는 쾰른에 숙소를 잡게되어서

야밤에 쾰른 대성당 탐험!


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/4sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-800 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:16:16


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:20:37


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:25:59


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/8sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:26:44


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:27:53


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:28:36


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/5sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:30:57


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/6sec | F/3.5 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:26:51


NIKON CORPORATION | NIKON D90 | Aperture priority | Pattern | 1/5sec | F/7.1 | 0.00 EV | 18.0mm | ISO-2000 | Flash did not fire | 2014:02:18 04:48:57


웅장한 스케일에 입이 떡!

자세한 설명은 위키가 해줄꺼야~


그리고 보너스 영상!

나 혼자 쾰른 대성당 앞에 돌아다니다가 만난 예술가들!


내리 3곡 정도 듣고 숙소로 갔다.